{cmd(tu(act:wash)) pos:your_nom:hand} and {cmd(tu(act:live))}!

cmd(tu(act:play)) det:a_nom:dictionary_nom:game.

_ _ _ व्हा एक शब्द.

हे शब्दकोश आहे हे शब्द.

Marathi शब्दकोश -